Laeken.Brussels

Gemeenteraadsverkiezingen : partijen delen hun visie voor Laken

oktober 8, 2018 - Laeken Brussels

Gemeenteraadsverkiezingen : partijen delen hun visie voor Laken

Op de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen heeft Laeken.Brussels de verschillende politieke partijen bevraagt. Het doel : hun visie voor Laken beter begrijpen.

Een lijst van concrete voorstellen werd overgemaakt aan de verschillende partijen. Deze voorstellen betroffen verschillende thema’s die de Lakenaars aanbelangen :

  • netheid, respect van de ander, openbare ruimte
  • mobiliteit en wegveiligheid
  • veiligheid en preventie
  • logement, sociale mix, commerciële aantrekkelijkheid en werkgelegenheid
  • participatie, toegankelijkheid, bestuur, transparantie
  • valorisering van het patrimonium
  • milieu en vervuiling

De politieke formaties kregen de mogelijkheid om aan te geven of – indien ze zouden deelnemen aan de toekomstige gemeentelijke meerderheid – zij het betrokken voorstel zouden ondersteunen, of zij geen mening hadden over het betrokken punt dan wel of zij zich ertegen zouden verzetten. Ze konden ook aanvullende suggesties formuleren.

Alle partijen die nu deelnemen aan de gemeenteraad van Brussel Stad hebben op onze bevraging geantwoord. Wij danken hen voor hun participatie en aanvullende suggesties.

De ontvangen antwoorden kunnen hier geconsulteerd worden onder de vorm van een vergelijkende tabel. De vragen/antworden verbinden Laeken.Brussels asbl/vzw niet. De kleurcode in de vergelijkende tabel (groen – ja / oranje – geen standpunt / rood – neen) is enkel gebruikt voor grafische doeleinden.

 

Een aantal uitkomsten die ons opvielen…

Inciviliteiten, netheid, veiligheid : unanimiteit, of toch bijna…

Globlaal gezien vormt de problematiek van de mobiliteit en de wegveiligheid het voorwerp van een zekere unanimiteit. We kunnen ons hierover verheugen… en hopen dat alle partijen (eindelijk) concreet en op dynamische wijze actie ondernemen op dit vlak.

De partijen lijken het ook eens te zijn over de noodzaak om intensiever te strijden tegen inciviliteiten en om de netheid en veiligheid in onze straten te verbeteren. De meningen lopen uiteen over hoe dit gereaeliseerd moet worden. Zo is er een verschil van mening over de vraag of de politieantennes in Laken 24/24 open moeten zijn. PS en Change.Brussel zijn hier bijv. tegen. Zij willen vooral het accent leggen op de terreinactie van de politie.

Alle partijen anavaarden het principe van een verhoging van gerichte acties op plaatsen die gekend zijn voor inciviliteiten. Ecolo-Groen is evenwel de enige partij die zich uitspreekt tegen de verhoging van het aantal toezichtcameras.

Voor alle partijen moet de openbare netheid een prioriteit worden van de politie en de stadswachters. Ze willen allen ook hun werk dynamiseren en efficiënter maken door hen onder andere de mogelijkheid te geven om verbaliserend op te treden.

Beroep op de privé sector ?

De lijst MR-OpenVLD heeft recent aangegeven hier in gesteund te worden door haar huidige socialistische meerderheidspartner. CDH-CD&V, DéFI, Change.Brussels en Ecolo-Groen zijn tegen een dergelijk voorstel. Over het beroep doen op de privé sector voor wat betreft mobiliteit en de wegveiligheid bestaat een nog grotere verdeeldheid.

Participatie, of niet…

Alle partijen, behalve DéFi, ondersteunen de idee van een Lakense overlegraad, op basis van de bestaande wijkcomités of via een loting.

Allen zijn het eens om de administratieve decentralisatie voor Laken uit te breiden. Ludiek punt : de meeste partijen zijn evenwel niet enthousiast om huwelijksvoltrekkingen opnieuw mogelijk te maken in het gemeentehuis van Laken.

Uitbreiding van de Ring

Het Brussels Gewest en de Brusselse gemeenten slagen er niet in om een duidelijk gemeenchappelijk standpunt te bepalen over de uitbreiding van de Ring. NVA et MR-OpenVLD verwerpen de uitbreiding niet. De PS speelt de bal opnieuw door naar het regionaal niveau. De andere partijen verzetten zich tegen de uitbreiding.

Locale belangen = regionale belangen = nationale belangen

Hoewel de vragen gesteld werden voor Laken belangen een aantal van de vooropgestelde uitdagingen heel Brussel Stad, het Brussels Gewest zo niet heel België aan. Bepaalde locale belangen hebben inderdaad al gauw een regionale of nationale dimensie, zo bijv. wanneer er wordt gepsroken van de uitbreiding van de Ring, de NMBS, het overvliegen van Brussel of de renovatie van musea onder de federale koepel.

De NVA spreekt zich hier niet over uit. Wanneer het er op aan komt na te denken over de plaats van Laken ten opzichte van de omliggende gemeenten (Wemmel, Grimbergen, Schaerbeek, Jette, Molenbeek…) en over het verstevigen van de samenwerkingen met deze gemeenten, wordt ze gesteund door DéFi. De andere partijen laten daarentegen hun interesse voor dit punt zien.

Voor die aspecten waar het principe van subsidiariteit wordt ingeroepen voor alle domeinen waar de regionale instanties efficiënter zouden zijn dan de gemeentelijke instanties, hebben DéFi en de PS geen mening. Opnieuw het bewijs van de aanblijvende concurrentie tussen de twee institutionele niveau’s ? Het is in ieder geval niet zo voor het NEO project op de Heysel : de PS neemt volledig de verantwoordelijkheid op voor dit project en DéFI spreekt zich niet uit hierover. Beiden partijen dragen weliswaar het project op gewestelijk niveau. De andere partijen willen het project herzien, maar wat is hun werkelijke manoeuvreringsmarge ?

Over patrimonium en tourisme is (quasi) iedereen het eens

Alle partijen geven aan geïnteresseerd te zijn in de valorisatie van het unieke en Koninklijke patrimonium van Laken en de promotie van tourisme in Laken. De volgende meerderheid in Laken zal deze unanimiteit dus in concrete acties moeten omzetten !